Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych – etap II 

Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych – etap 


Opis projektu:

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych w gminie Andrespol i województwie łódzkim, a także zmniejszanie ich skutków. 

 

Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:

  • - szybką i skuteczną likwidację skutków klęsk żywiołowych, co w następstwie zapobiegnie rozprzestrzenianiu się ich na większym obszarze,
  • - skuteczne prowadzenie działań z zakresu ratownictwa drogowego, technicznego, ekologicznego, itp.,
  • - likwidację miejscowych zagrożeń,

- zwiększenie bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy, powiatu oraz województwa, w tym osób niepełnosprawnych.

 

Cele te zostały osiągnięte dzięki zakupieniu nowego samochodu dla OSP w Justynowie wraz z wyposażeniem.

 

Dane dot. wniosku:

Projekt pn.  „Wsparcie systemu ratowniczo – gasniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo – gasniczych - II etap” (WND-RPLD.05.01.02-10-0013/15), uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V: Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego).

 

Informacje finansowe:

Wartość całkowita zadania: 1 046 300,11

Kwota dofinansowania: 457 891,65

Poziom dofinansowania: 48%

 

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.]: 1

Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof [szt.]: 1
 
W ramach projektu zawarto m.in. umowę z firmą„BOCAR” sp. z o.o. na dostawę samochodu wraz z wyposażeniem, a także zlecono promocję projektu na rzecz Polskapress oraz Helpinghands. 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010