Referat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichKierownik:Małgorzata Woźniak

tel.: 042-213-24-40 wew. 853

e-mail:kadry@andrespol.pl

 

 Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne.

2. Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu.

3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i Kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.

4. Organizowanie referendów i wyborów rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie organizowania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

6. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności.

7. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych.

8. Prowadzenie i aktualizacja kartoteki ewidencyjno-adresowej mieszkańców gminy.

9. Podejmowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami działań zabezpieczających ochronę danych osobowych w Urzędzie.

10. Prowadzenie kart pojazdów i  paliw dla pojazdów i urządzeń  Urzędu i Ochotniczych Straży Pożarnych.

11. Wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu.

12. Prowadzenie tajnej kancelarii.

13. Realizacja zadań w zakresie oświaty, kultury i sportu:

1) współpraca z Kuratorium Oświaty we wszystkich sprawach dotyczących placówek oświatowych, współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w zakresie organizacji doradztwa metodycznego na terenie gminy, współdziałanie z Urzędem Wojewódzkim oraz innymi jednostkami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

2) przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek, realizacja czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

3) nadzór nad programowaniem i bieżącą realizacją zadań wynikających ze statutów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej,

4) nadzór organizacyjny nad działalnością placówek oświatowych

5) nadzór nad organizacjami sportowymi i organizacjami pożytku publicznego.

14. W zakresie obrony cywilnej:

1) czynności związane z obronnością i obroną cywilną realizowane są w zakresie ustalonym w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony i innych przepisach szczególnych, a także powierzone przez Szefa Wojewódzkiego i Gminnego Obrony Cywilnej oraz inne uprawnione organy,

2) prowadzenie spraw związanych z obronnością państwa,
3) przygotowanie organów gminy do działania w podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny i innych zagrożeń,
4) przygotowanie Obrony Cywilnej dla zapewnienia w czasie wojny obrony ludności oraz dóbr materialnych i dóbr kultury przed skutkami działań wojennych, jak również do udziału w czasie pokoju w akcjach związanych ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych, likwidację większych awarii i katastrof, świadczenia na rzecz sił zbrojnych i obrony kraju związanych z administrowaniem rezerwami osobowymi, pokojowym uzupełnieniem wojsk oraz zabezpieczeniem ich rozwinięcia, prowadzenie gospodarki materiałowej dla potrzeb Obrony Cywilnej gminy, prowadzenie gminnego programu mobilizacji,
5) prowadzenie nadzoru w zakresie zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej.

15. W zakresie obsługi informatycznej Urzędu:

1) administrowanie systemem informatycznym Urzędu Gminy,
2) tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg obowiązujących przepisów,
3) zapewnienie bezproblemowego działania systemu informatycznego Urzędu (modernizacja i naprawa sprzętu komputerowego leżące w zakresie możliwości technicznych, z wyłączeniem sprzętu objętego gwarancją),
4) instalowanie nowo zakupionego sprzętu oraz programów komputerowych,
5) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu,
6) konfiguracja poczty elektronicznej,
7) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych funkcjonujących i wprowadzanych do użytkowania,
8) współpraca z Pełnomocnikiem Wójta d/s Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010