Referat KomunalnyKierownik: Małgorzata Burzyk

tel.: 42-213-24-40 wew. 836

e-mail: odpady@andrespol.pl

 

Do zadań Referatu Komunalnego należy:

1. Bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami komunalnymi.
2. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń finansowych związanych z gospodarką odpadami.
3. Kontrola pracy firmy odbierającej odpady, jak również sposobu ich segregacji oraz ilości mieszkańców w gospodarstwach domowych.
4. Opracowywanie sprawozdań finansowych i ilościowych, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczaniem urządzeń w pasie drogowym, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz naliczanie związanych z tym opłat.
6. Wyrażanie zgody na lokalizację i ustalanie warunków wykonania i użytkowania zjazdów z drogi publicznej na prywatną posesję.
7. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych na gruncie, rozstrzyganie sporów oraz nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.
8. Prowadzenie spraw związanych z powstającymi szkodami w uprawach rolnych w wyniku klęski żywiołowej.
9. Koordynowanie działań na terenie gminy związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin i zwierząt.
10. Wydawanie rolnikom zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych.
11. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska poprzez:
1) wykonywanie zadań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
2) realizowanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w tym opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
12. Realizowanie zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras uznanych za agresywne.
13. Gospodarka lokalami.
14. Orzecznictwo w sprawach przydziału lokali mieszkalnych, remontu, odbudowy i wykończenia budynków mieszkalnych będących w zasobach gminy.
15. Nadzór nad sprawowaniem zarządu budynkami.
16. Nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.
17. Nadzór, planowanie i koordynacja prac z zakresu utrzymywania i opieki nad grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej na terenie gminy.
18. Realizowanie zadań Gminy wynikających z programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Andrespol na lata 2014 – 2032.
19. Wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
20. Przyjmowanie wniosków, zawieranie umów oraz naliczanie opłat za umieszczenie reklam  na nieruchomościach gminnych.
21. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wygaszanie i cofanie zezwoleń.
22. Sporządzanie planu wpływów z opłat za alkohol oraz kontrola jego realizacji.
23. Prowadzenia spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010