Rowerem przez obszary chronione Marysinka 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie ochrony bioróżnorodności, co przyczyni się do przeciwdziałania degradacji środowiska przyrodniczego. Celami szczegółowymi są natomiast:

-         wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu

-         poprawa jakości życia mieszkańców regionu,

-         powiększenie oferty rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy,

-         utworzenie ciekawej oferty spędzania wolnego czasu,

-         promocja aktywnego trybu życia,

-         poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu,

-         wzmocnienie pozycji konkurencyjności gminy w zakresie atrakcyjności turystycznej,

-         zwiększenie dostępu do infrastruktury o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,

-         odpowiednie wykorzystanie potencjałów endogenicznych gminy,

-         rozwój gospodarki turystycznej,

-         stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców,

-         integracja społeczna,

-         zwiększenie ruchu turystycznego w regionie,

-         przeciwdziałanie nierównościom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

 

Cele te zostaną osiągnięte dzięki zagospodarowaniu obiektu stawowego w Justynowie – budowie ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowego i pomostów pływających, a także budowie parkingów z dojazdami do stawów.

 

Zakres rzeczowy projektu, obejmuje:

-         budowę ścieżki rowerowej koło stawów w Justynowie,

-         budowę parkingów z dojazdami do stawów,

-         budowę ciągu pieszo-rowerowego do stawów,

-         zakup i montaż 4 pomostów pływających na stawach.

 

Dane dot. wniosku:

Wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska

Działanie V.4. Ochrona przyrody

Nr konkursu: RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/17

 

Planowana data rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: VI.2019 r.

Planowana data finansowego zakończenia realizacji inwestycji: VII.2019 r.

 

Informacje finansowe:

Wartość całkowita zadania: 1 907 880,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 311 188,79 zł

Poziom dofinansowania: 84,00 % kosztów kwalifikowalnych

 

Wskaźniki do osiągnięcia:

Liczba wspartych form ochrony przyrody: 1

Długość utworzonych szlaków turystycznych: 2,25 km

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych: 4

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony: 22,28 ha

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1

 

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Brójce

Udział Partnera w finansowaniu inwestycji:

Wartość całkowita zadania: 3 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 048,78 zł

 

Do zadań Gminy Brójce należy realizacja zadań informacyjnych i promocyjnych projektu.

 

---

 

W dniu 18 kwietnia 2018 r., pomiędzy Gminą Andrespol a INSTYLE Dorota Danielczyk zawarta została umowa na wykonanie części ścieżki rowerowej oraz jednego parkingu. Termin wykonania ustalono na dzień 20 lipca 2018 r. Wartość zamówienia: 1 136 957,19 zł.

Na podstawie protokołu odbioru końcowego odebrano pełen zakres prac objęty umową z Wykonawcą, tj. budowę parkingu z drogą dojazdową o długości 42,60 m, ścieżkę rowerową na odcinku od parkingu do kładki o długości 320,93 m, kładkę nad rzeką Miazgą o długości 13,66 m, budowę ścieżki rowerowej na odcinku od kładki wkoło stawów o długości 1 334,72 m, co łącznie daje długość 1 711,91 m. 


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010