Referat FinansowySkarbnik Gminy Monika Sójka

II piętro pok. Nr 26

tel.: 042-213-24-40 wew. 817

e-mail: monika.sojka@andrespol.pl

- księgowość finansowa:

II piętro pok. Nr 22

tel.: 042-213-24-40 wew. 818

- podatki lokalne:

parter pok. Nr 3

tel.: 042-213-24-40 wew. 830 i 832

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1. Opracowywanie rocznego projektu budżetu gminy.
2. Dokonywanie ocen oraz wnioskowanie w sprawach dotyczących wykonywanego nadzoru przez merytoryczne komórki nad realizacją planów finansowych w podległych jednostkach organizacyjnych gminy.
3. Nadzór nad realizacją planów finansowych w jednostkach budżetowych.
4. Przyjmowanie wniosków od jednostek organizacyjnych gminy celem dokonywania zmian w budżecie gminy oraz opracowanie na ich podstawie projektów uchwał .
5. Prowadzenie analiz i wnioskowanie w sprawach realizacji wydatków na utrzymanie administracji samorządowej.
6. Dokonywanie wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego, terminowe wszczynanie postępowań zmierzających do przymusowego ściągania należności podatkowych, analiza kont podatników w zakresie terminowości wpłat należności podatkowych oraz windykacja zadłużeń (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wpisy do hipoteki),
7. Opiniowanie wniosków dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w zakresie dochodów własnych gminy, realizowanych przez urzędy skarbowe oraz rozpatrywanie w trybie odwoławczym zażaleń w zakresie ww. opinii.
8. Przygotowywanie materiałów analitycznych do opracowania planów finansowych.
9. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu, budżetu Gminy, gospodarki kasowej, prowadzenie ewidencji płacowej pracowników.
10. Opracowywanie okresowych i zbiorczych sprawozdań i analiz dotyczących wykonania budżetu gminy, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej
11. Prowadzenie rozliczeń bankowych.
12. Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie przekazywanych środków należnych gminie, z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym w zakresie realizacji finansowych zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.
13. Kontrola finansowa dotycząca procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem.
14. Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków.
15. Współpraca z innymi organami kontroli zewnętrznej (Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Regionalną Izbą Obrachunkową) oraz organami ścigania i organami prokuratorskimi.
16. Prowadzenie spraw związanych z księgowaniem zakupionych przez Urząd rzeczowych składników majątku.
17. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych i nadzór nad przygotowaniem wniosków oraz rozliczaniem środków pochodzących z funduszy unijnych.
18. Obsługa finansowa  wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z funduszy pomocowych, pożyczek a w szczególności ze środków Unii Europejskiej, łącznie z ich realizacją i rozliczeniem końcowym.

 


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010