Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnieńinspektor Danuta Chmielewska
tel.: 042- 213-23-28

 

e-mail: uzaleznienia@andrespol.pl

 

Urząd Gminy Andrespol  (dawny budynek "CERAMIKI" - I piętro)

ul. Rokicińska 125

 

Do zadań Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień i Patologii Społecznej należy:

 

  1. Prowadzenie w imieniu Wójta  Gminy spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Andrespol, a w szczególności:
    1. reprezentowanie gminy Andrespol przed sądami, prokuraturą, policją, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
    2. opracowywanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz projektu podziału środków na jego realizację,
    3. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010