Plan gospodarki niskoemisyjnejPlan gospodarki niskoemisyjnej

Gospodarka niskoemisyjna to typ gospodarki opartej na ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnianych, zmniejszeniu energochłonności, wdrożeniu zielonych technologii i zastosowaniu odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym wzroście jej konkurencyjności.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to rodzaj przewodnika systematyzującego działania, których realizacja ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń z terenów wiejskich, a także, co równie istotne, podniesienie efektywności energetycznej i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Przygotowywany dokument będzie także pomocny przy ubieganiu się o dotację w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Powyższe cele będą realizowane poprzez, zawarte w PGN, działania inwestycyjne i nie inwestycyjne. Przykładem działań ujętych w planie mogą być: termomodernizacja budynków gminnych, zastosowanie inteligentnego oświetlenia w budynkach, modernizacja oświetlenia ulicznego, czy modernizacja taboru komunikacji publicznej.

 

Etapy powstawania PGN:

 

  • Określenie celów strategicznych i szczegółowych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Andrespol;
  • Analiza stanu obecnego gminy;
  • Identyfikacja obszarów problemowych gminy;
  • Przeprowadzanie bazowej inwentaryzacji emisji CO2 wśród mieszkańców i przedsiębiorstw wraz ze stworzeniem bazy danych – narzędzia do zarządzania energią w gminie;
  • Zaplanowanie długoterminowych działań/zadań na lata 2014-2020 z zakresu gospodarki niskoemisyjnej;
  • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  • Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • Informacja i promocja w ramach projektu.

 

Informujemy o podpisaniu umowy nr ZP.272.13.03.19.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. z firmą Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze.

Zakres prac będzie obejmował: wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, opracowanie Bazy danych, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, opracowania elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

 

Informujemy, iż wykonano pełen zakres prac na podstawie umowy ZP.272.13.03.19.2015 z dnia 16 lutego 2015 r.  potwierdzając to podpisanym w dniu 28 sierpnia 2015 r. Protokół odbioru końcowego.

 

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-650/13/00 z dnia 31 grudnia 2015 r., zmienionej aneksem nr POIS.09.03.00-00-650/13-01 z dnia 10 lipca 2015 r. oraz aneksem nr POIS.09.03.00-00-650/13-02 z dnia 29 września 2015 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 34 000,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności: 28 900,00 zł

 


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010