Urząd Stanu CywilnegoKierownik: Ewelina Rostkowska

 

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126

tel. +48 (42) 213 47 17, 213- 24 40, fax. +48 (42) 213 24 34

e-mail: : usc@andrespol.pl

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

 

Każda osoba przybywająca do Urzędu Stanu Cywilnego w celu dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej, winna legitymować się dowodem tożsamości.


Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa i zgony - oraz dokonuje wszystkich zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych oraz prawem przewidzianych oświadczeń stron - dla zdarzeń mających miejsce na terenie  gminy Andrespol.

Wszystkie zdarzenia rejestrowane są w księgach stanu cywilnego.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się wyłącznie:

* Odpisy skrócone i zupełne aktów stanu cywilnego.

* Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach bądź ich braku.

* Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Przepisy prawa o aktach stanu cywilnego nie przewidują możliwości wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym osób i o ich stanie rodzinnym.

Złożone w celu sporządzenia aktu stanu cywilnego dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Urząd Stanu Cywilnego przechowuje akty stanu cywilnego przez okres 100 lat. Po upływie tego terminu przekazuje je do Archiwum Państwowego w Łodzi, które wydaje z nich odpisy.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010