Zgromadzenia
 

Sprawy zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485).


"Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonej imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych".

 

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia Wójta Gminy Andrespol (w trybie zwykłym) albo GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (w trybie uproszczonym).

 

Postępowanie zwykłe:

 

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

 

W zawiadomieniu o organizowaniu zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

 

 1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL.
 2. Adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj, numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt.
 3. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia jego numer PESEL lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 4. Cel zgromadzenia w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie.
 5. Datę godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przemarszu ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.
 6. Informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował.

 

 

Do zawiadomienia dołącza się:

 

 1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.

 

 

Postępowanie uproszczone

 

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Takie zgromadzenie można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności w jego organizacji.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym powinno zawierać:

 

 1. Imię i nazwisko organizatora, jego PESEL, albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu;
 2. Datę godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia;
 3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia;
 4. Organizator zgromadzenia zgłaszanego w trybie uproszczonym jest jednocześnie jego przewodniczącym.

 

 

Uwaga:

 

Zgromadzenie spontaniczne (Rozdział 4 Ustawy o zgromadzeniach), które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie było by niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

 

Zawiadomienia o zgromadzeniach na terenie Gminy Andrespol należy składać w Biurze Podawczym lub na adres e-mail: ug@andrespol.pl lub numer fax: 42 21 32 434 lub ustnie do protokołu w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego: II piętro pokój Nr 32 lub na e-mail: oc@andrespol.pl.

 

Informację, która do nas wpłynie o zawiadomieniu, że ma się odbyć zgromadzenie, będziemy umieszczać na tej stronie internetowej (z zastrzeżeniem o danych osobowych).

 

ZAŁĄCZNIKI


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010