Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 

Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

 

Liderem Projektu jest Miasto Łódź. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących gminy i powiaty Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a także Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Realizacja Projektu poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami Projektu oraz opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+" pozwoli efektywniej wydatkować środki unijne w przyszłym okresie programowania 2014-2020. Dokument określi przyszłe trendy rozwojowe Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wpływając na zwiększenie konkurencyjności i potencjału gospodarczego jednostek biorących udział w projekcie.

 

W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Dla wybranych projektów zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw merytorycznych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu dla partnerstwa wynosi: 3 000 000 PLN, wartość dofinansowania: 2 700 000 PLN.

 

Wykonana dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu na kwotę: 143 122,80 zł, wartość dofinansowania: 112 485,60 zł.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010