Biuro Rady GminyObsługa biura Iwona Rosiak

 

tel: 42 235 27 35
e-mail: biurorady@andrespol.pl

 

Do zadań Biura Rady Gminy należy:


 1. Organizacyjno-techniczna obsługa Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, a w szczególności:
  • obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczna Rady Gminy i jej Komisji,
  • nadzór nad przygotowaniem materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji, dostarczanie materiałów Radnym, sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i obsługa organizacyjna posiedzeń,
  • prowadzenie rejestrów: uchwały Rady Gminy, wniosków i opinii Komisji, interpelacji i wniosków radnych, ewidencji Radnych oraz skarg i wniosków,
  • terminowe przekazywanie do realizacji wniosków Rady oraz wniosków i interpelacji radnych
  • udział w opracowywaniu projektów planów pracy Rady Gminy i jej Komisji, uchwał Rady Gminy oraz opracowywaniu i przedstawianiu projektów wniosków i opinii Komisji w sprawach merytorycznych i organizacyjnych
  • opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady, a w szczególności dotyczących wykorzystywania wniosków i opinii Komisji przez organy, do których były one skierowane, prawidłowości i terminowości realizacji zapytań i wniosków radnych,
  • czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych, szczególnie wynikających z ochrony stosunku pracy radnych, przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w tych sprawach oraz pomoc instruktażowo-szkoleniowa dla radnych Rady Gminy,
  • przekazywanie uchwał Rady Gminy organom administracji rządowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz protokołów z Komisji i sesji Rady Gminy Wójtowi Gminy.
 2. Współdziałanie i pomoc organizacyjno-prawna sołectwom, a w szczególności:
  • pomoc w obsłudze prawnej sołectw, obsługa organizacyjna sołectw, w tym protokołowanie zebrań wiejskich,
  • przekazywanie sołectwom uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
  • opracowywanie w oparciu o plany jednostkowe sołectw, zbiorowych planów finansowych sołectw oraz przygotowywanie projektów budżetu Gminy w części dotyczącej Rad Sołeckich,
  • nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej Sołectw we współdziałaniu z Referatem Finansowym,
  • analizowanie uchwał podjętych przez zebranie wiejskie i sposobu ich realizacji,
  • przekazywanie uchwał i protokołów z zebrań wiejskich Wójtowi Gminy i Radzie Gminy.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010