Odpady komunalne









 

INFORMACJA

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa odpady wielkogabarytowe typu okna i oszklone drzwi są przyjmowane na PSZOK oraz odbierane sprzed posesji w czasie zbiórki gabarytów w następującej formie: osobno ramy, osobno szyby.


 

 









Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

w Gminie Andrespol 2021 znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy

 

 



W dniu 10 czerwca 2020 roku  Rada Gminy Andrespol  Uchwałą
nr XXIV/213/ 20 przyjęła następujące stawki za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
które obowiązują od dnia 01.07.2020 roku.


                                  

ILOŚĆ  OSÓB

KWOTA NA  OSOBĘ
w zł

SUMA
ZA 1  MIESIĄC

SUMA
ZA 2  MIESIĄCE

1

25

25

50

2

24

48

96

3

24

72

144

4

22

88

176

5

22

110

220

6

21

126

252

7

21

147

294

8

21

168

336

9

21

189

378

10

21

210

420

 



 




 

Urząd Gminy w Andrespolu informuje, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe jak również właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe


Działkowcy informacja

Deklaracja działkowcy

 


 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Urząd Gminy w Andrespolu apeluje o utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych.

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol – każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany pojemnika w przypadku jego uszkodzenia.

 

 

 


Urząd Gminy informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XIX/177/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 2016 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku, zmieniły się zasady segregacji odpadów. Proszę o zapoznanie się z poniższym schematem segregacji:


ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW


WOREK ZIELONY SZKŁO - Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki).

 

NIE WRZUCAĆ: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek, szkła żaroodpornego.

 

WOREK ŻÓŁTY PLASTIK I OPAKOWANIA METALOWE (opakowania po płynach i napojach, poj. po produktach mlecznych, poj. po art. sypkich, folie, reklamówki i woreczki foliowe, puszki po konserwach, napojach i sokach, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych, doniczki plastikowe, plastikowe drobne akcesoria samochodowe).

 

NIE WRZUCAĆ: puszek po farbach, folii i odpadów budowlanych, zatłuszczonego papieru, art. higienicznych np. pampersy.

 

 WOREK NIEBIESKI PAPIER (książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe).

 

WOREK BRĄZOWY ODPADY ORGANICZNE (obierki z owoców, warzyw, resztki jedzenia itp.) trawa, liście, chwasty, trociny, drobne gałęzie.

 

NIE WRZUCAĆ: kamieni, popiołu, żużlu, kości, wędlin itp.

 

- obowiązuje ograniczenie odbioru odpadów organicznych i bio – jednorazowo do 3 worków!

Dbając o stronę ekonomiczną jak również ekologiczną systemu zbiórki odpadów komunalnych w naszej gminie najbardziej zalecaną metodą jest kompostowanie odpadów bio we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach. Metoda ta pozwala zminimalizować opłaty za odpady komunalne jak również przyczynia się do znacznego ograniczenia negatywnego odziaływania na środowisko naturalne. Kompost uzyskany w przydomowych kompostownikach jest doskonałym nawozem do poprawienia jakości trawników, upraw warzywniczych oraz innych upraw ogrodowych. Ponadto Gmina Andrespol stworzyła możliwość legalnego pozbywania się odpadów bio poprzez samodzielne wywożenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 (teren Oczyszczalni) czynnego


w wyznaczone środy w godzinach 10:00  -  15:00


Brak tego ograniczenia spowodowałby znaczną podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych dla każdego mieszkańca!

 

WOREK BIAŁY/SZARY POPIÓŁ (tylko i wyłącznie wystudzony popiół z pieców)


POJEMNIK - ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE (art. higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika, fajans, zabawki, inne drobne odpady powstające w gosp. domowych np. tekstylia, buty, wystudzony popiół i szlakę).

 

NIE WRZUCAMY: Odpadów budowlanych i remontowych, odpadów ogrodowych (trawy, liści, gałęzi) i odpadów kuchennych

 

PONADTO:

W ciągu roku odpady wielkogabarytowe (np. opony, fotele, sprzęt RTV i AGD) oraz szyby okienne i szkło zbrojone można wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 w każdą środę w godz. 11.00- 19.00

Raz w roku jesienią organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji (z wyłączeniem opon samochodowych i materiałów budowlanych).

 

 

 

 

 


Kontrola Przedsiębiorstw i Instytucji


Zgodnie z art. 9 u w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) pracownicy Urzędu Gminy w Andrespolu poczynając od miesiąca stycznia 2017 r. będą prowadzili kontrole firm, podmiotów gospodarczych, instytucji, oraz przedsiębiorstw w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Celem przeprowadzanych kontroli jest sprawdzenie czy ww. podmioty prawidłowo gospodarują odpadami wytwarzanymi na ich terenie. Urząd Gminy przypomina, że obowiązkiem przedsiębiorstw i instytucji, które nie są objęte gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych jest:

 1. Posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi,
 2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Andrespol,

Prosimy właścicieli przedsiębiorstw, firm i instytucji o przygotowanie umów lub innych dokumentów celem ich okazania pracownikom urzędu.

Przedsiębiorcom i kierownikom instytucji nie posiadającym umowy na wywóz odpadów z odpowiednią firmą grozi mandat w wysokości do 500 zł. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Andrespolu. Posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą jest konieczne również w przypadku jeżeli na jednej posesji zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza.

W związku z powyższym prosimy wszystkich przedsiębiorców i kierowników instytucji , którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych o jak najszybsze podpisanie stosownych umów na odbiór odpadów komunalnych.



 

OGŁOSZENIE


Urząd Gminy w Andrespolu uprzejmie informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek mieszkańca przelewem bankowym lub w kasie Urzędu Gminy bez wezwania w następujących terminach:


 1. za miesiące styczeń i luty do 28 lutego danego roku,
 2. za miesiące marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku,
 3. za miesiące maj i czerwce do 30 czerwca danego roku,
 4. za miesiące lipiec i sierpień do 31 sierpnia danego roku,
 5. za miesiące wrzesień i październik do 31 października danego roku,
 6. za miesiące listopad i grudzień do 30 grudnia danego roku.

 

W przypadku wystąpienia problemów z uiszczenia opłaty z uwagi na brak danych takich jak np. stawka opłat istnieje możliwość uzyskania ich pod numerem telefonu 42 2132 440 wew. 826 i 836 lub osobiście w Urzędzie Gminy Andrespol pok. nr 2.


 


 

Urząd Gminy Informuje

 

W związku ze zmianą ustawy regulującej wywóz odpadów komunalnych, nastąpiła konieczność zmian w sposobie naliczania opłat za ich odbiór i zagospodarowanie.  Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości stosowania dotychczasowej metody obliczania należności za te usługi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.  W związku z powyższym opłata ta będzie naliczana od ilości osób zamieszkujących daną posesję. Zmieniony system naliczania opłat zobowiązuje do zmiany druku deklaracji, planuje się również korektę stawek opłaty za  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.   Wszystkie  te zmiany  wprowadzone zostaną  z dniem 1 maja 2016 r.

 


 

 

Sprawdzenie ilości osób płacących za odpady komunalne


            Urząd Gminy prowadzi weryfikację danych złożonych w deklaracji na odbiór odpadów komunalnych z danymi meldunkowymi. W przypadku otrzymania powiadomienia o rozbieżności w ilości osób zadeklarowanych w złożonej deklaracji z ilością osób zameldowanych, prosimy o złożenie wyjaśnień w terminie 14 dni, na drukach zamieszczonych poniżej.


Wyjaśnienia w tej sprawie należy składać w Urzędzie Gminy w Andrespolu w pokoju nr 2 lub przesłać pisemnie na adres Urzędu używając druku zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce Odpady Komunalne ( poniżej ):


http://andrespol.bip.cc/p,527,_dpady_komunalne.html

 

 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Andrespol znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie.


Godziny otwarcia: w wyznaczone środy w godzinach 10:00  -  15:00
 
W Punkcie można składować następujące odpady:
 • odpady budowlane i poremontowe w ilości do 500 litrów na gospodarstwo domowe na rok,
 • odpady bio: odpady zielone, skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie, odpady warzyw, inne odpady roślinne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale.
Zabrania się składowania odpadów w innych miejscach niż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, znajdującym się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie.
Składowanie odpadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie tylko w dniu i w miejscu do tego przeznaczonym!
UWAGA!
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Gminy Andrespol.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe




Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010