Referat Infrastruktury TechnicznejKierownik:Elżbieta Nowogórska
I piętro pok. Nr 15

 

tel.: 42-213-24-40 wew. 851
e-mail:
rit@andrespol.pl


 Do zadań Referatu Infrastruktury Technicznej, Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:


 1. Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych. w tym:
  • przygotowanie zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, sprawdzenie dokumentacji,
  • przygotowanie materiałów do zawarcia umów z wykonawcami,
  • koordynowanie wykonawstwa inwestycji i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji prac we współpracy z powołanym inspektorem nadzoru,
  • dokonywanie ze służbami eksploatacyjnymi odbioru inwestycji,
  • kontrola nad sporządzaniem dokumentacji powykonawczej i przekazywaniem zrealizowanej inwestycji użytkownikowi,
  • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót  dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych,
  • bieżące analizowanie stopnia i celowości wykorzystania środków inwestycyjnych,
  • wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych w ramach ustalonych planem rocznym,
  • bieżące informowanie Wójta Gminy o postępie realizowanych zadań inwestycyjnych,
  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wykorzystanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
  • wykonywanie sprawozdawczości z zakresu inwestycji, wystawianie dokumentów w zakresie przyjęcia i przekazania środka trwałego (OT, PT).
 2. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, koordynacja i nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych oraz współudział w odbiorach dróg nowych i modernizowanych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska, w tym:
  • wykonywanie zadań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
  • realizowanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.
 4. Realizowanie zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras uznanych za agresywne.
 5. Gospodarka lokalami.
 6. Orzecznictwo w sprawach przydziału lokali mieszkalnych, remontu, odbudowy i wykończenia budynków mieszkalnych będących w zasobach gminy.
 7. Nadzór nad sprawowaniem zarządu budynkami.
 8. Współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie oświetlenia ulic.
 9. Nadzór, planowanie i koordynacja prac z zakresu utrzymywania i opieki nad grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej na terenie gminy.
 10. Realizowanie zadań Gminy wynikających z programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Andrespol na lata 2014 – 2032.
 11. Wprowadzenie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Przyjmowanie wniosków, zawieranie umów oraz naliczanie opłat za umieszczenie reklam na nieruchomościach gminnych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wygaszanie i cofanie zezwoleń.
 14. Sporządzanie planu wpływów z opłat za alkohol oraz kontrola jego realizacji.

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010