Referat Gospodarki PrzestrzennejKierownik: Sławomir Borowski

tel.: 42-213-24-40 wew. 815

e-mail: rgp@andrespol.pl

 

 Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej należy:

1. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) prowadzenie spraw związanych nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, przekazywaniem gruntów w użytkowanie wieczyste i w dzierżawę,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
3) przygotowywanie wykazów nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, lub dzierżawę,
4) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
5) zlecanie rzeczoznawcom majątkowym wykonywanie operatów szacunkowych,
6) zlecanie wykonawcom uprawnionym wykonywanie inwentaryzacji budynków i lokali, przeznaczonych do sprzedaży,
7) zlecanie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego dokumentacji geodezyjno-prawnej,
8) prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży gruntów ich wieczystym użytkownikom,
9) prowadzenie czynności związanych z organizowaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy,
10) przygotowywanie projektów umów dzierżawy i użyczenia,
11) przygotowywanie dokumentów do notariusza dla zbywanych lub nabywanych,    nieruchomości oraz podpisywanie aktów notarialnych,
12) prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
13) regulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych, lub użytkowanych przez gminę,
14) wnioskowanie o ujawnianie zmian w księgach wieczystych,
15) prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych,
16) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności,
17) wydawanie zgody na lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej na gruntach gminnych,
18) załatwianie spraw dotyczących prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy,
19) opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez referat,
20) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, numeracją porządkową nieruchomości oraz prowadzenie dyżurnej mapy numeracji nieruchomości.
2. W zakresie inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji:
1) wykładanie do publicznego wglądu spisów nieruchomości podlegających komunalizacji oraz informowanie o tym w środkach masowego przekazu,
2) przygotowywanie wniosków komunalizacyjnych do Wojewody Łódzkiego,
3) przygotowywanie i składanie wniosków do sądu wieczystoksięgowego celem ujawnienia własności Gminy Andrespol dla skomunalizowanych nieruchomości.
3. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
1) prowadzenie spraw związanych  ze  sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
3) przygotowywanie wniosków w sprawie uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśnych na cele nieleśne,
4) wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
6) wydawanie zaświadczeń o zgodności sposobu użytkowania obiektów budowlanych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
7) opiniowanie o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego legalizowanych obiektów budowlanych,
8) przygotowywanie decyzji o wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
9) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości,
10) prowadzenie archiwum miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010