Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świataFundusze europejskie

Projekt pn. „Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Harmonogram zajęć

 

Rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola: 19 września 2016 r.

Godziny otwarcia przedszkola: od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 17:00.

Godziny realizacji podstawy programowej: od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 13:00.

Godziny prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej: poniedziałek w godz. 13:30-14:30 (gr. I) oraz środa13:30-14:30 (gr. II). Prowadząca p. mgr. Agnieszka Dudek.

Godziny prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej: środa w godz. 13-16:00. Prowadząca p. mgr. Joanna Żurawska.

 

Informacje o projekcie:

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie: XI.1.1 Edukacja przedszkolna

 

Beneficjent: Gmina Andrespol

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2017

 

Cel projektu

Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych w okresie od 1.09.16r. do 31.08.17r. dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gm. Andrespol. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy SP w Wiśniowej Górze, zapewnienie wysokiej jakości edukacji i rozszerzenie oferty oddziału o terapię logopedyczną i gimnastykę korekcyjną. Zakładając utworzenie nowych miejsc, projekt umożliwi objęcie większej liczby dzieci usługami edukacji przedszkolnej. Wysoka jakość edukacji zostanie zapewniona poprzez wyposażenie oddziału m.in. w meble, pomoce dydaktyczne, w tym zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz dostosowanie oferty edukacyjnej oddziału do potrzeb rozwoju psychofizycznego dzieci. W ten sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu RPO WŁ.   

 

Planowane efekty

Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Wiśniowej Górze, które podniosły wiedzę i umiejętności w obszarach edukacyjnych wychowania przedszkolnego o min. 25% w wyniku udziału w projekcie realizowanym od 1.09.2016 do 31.08.2017: 25 osób (18 dziewczynek, 7 chłopców).

Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Wiśniowej Górze, u których nastąpiła korekcja wad wymowy o min. 10% w wyniku uczestnictwa w zajęciach z logopedii w projekcie realizowanym od 1.09.2016 do 31.08.2017: 6 osób (4 dziewczynki, 2 chłopców).

Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Wiśniowej Górze, u których nastąpiła poprawa sprawności ogólnej i postawy o min. 15% w wyniku uczestnictwa w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej w projekcie realizowanym od 1.09.2016 do 31.08.2017: 25 osób (18 dziewczynki, 7 chłopców).

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 25 szt.

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 25 osób.

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego objętych wsparciem, zlokalizowanych na obszarach wiejskich: 1 szt.

Liczba utworzonych na terenie gm. Andrespol oddziałów przedszkolnych przy SP wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne i meble w ramach projektu realizowanego w okresie 1.09.2016-31.08.2017: 1 szt.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym z gm. Andrespol objętych edukacją przedszkolną na obszarze wiejskim poprzez utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu realizowanego od 1.09.2016 do 31.08.2017: 25 osób (18 dziewczynek, 7 chłopców).

Liczba godz. w ramach podstawy programowej na 1 uczestnika dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Wiśniowej Górze w projekcie realizowanym w okresie 1.09.2016-31.08.2017: 1000 godz.

Liczba godz. zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy SP w Wiśniowej Górze w projekcie realizowanym w okresie 1.09.2016-31.08.2017: 170 godz.

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego objętych wsparciem, które nie korzystały ze środków EFS w latach 2007 – 2013 w ramach Poddziałania 9.1.1: 1 szt.

 

Wartość projektu

470 381,53 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich

399 824,30 zł.


Załączniki:


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010