Referat InwestycjiKierownik: Bogdan Kamiński

Tel. 42 213 24 40 wew. 825

e-mail: bogdan.kaminski@andrespol.pl

 


Do zadań Referatu Inwestycji należy:

1. W zakresie inwestycji gminnych:
1) przygotowanie zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, sprawdzenie dokumentacji,
2) przygotowanie materiałów do zawarcia umów z wykonawcami,
3) koordynowanie wykonawstwa inwestycji i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji prac we współpracy z powołanym inspektorem nadzoru,
4) dokonywanie ze służbami eksploatacyjnymi odbioru inwestycji,
5) kontrola nad sporządzaniem dokumentacji powykonawczej i przekazywaniem zrealizowanej inwestycji użytkownikowi,
6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót  dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych,
7) bieżące analizowanie stopnia i celowości wykorzystania środków inwestycyjnych,
8) wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych w ramach ustalonych planem rocznym inwestycji,
9) bieżące informowanie Wójta Gminy o postępie realizowanych zadań inwestycyjnych,
10) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
11) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wykorzystanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
12) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, koordynacja i nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych oraz współudział w odbiorach dróg nowych i modernizowanych.
13) wykonywanie sprawozdawczości z zakresu inwestycji, wystawianie dokumentów w       zakresie przyjęcia i przekazania środka trwałego (OT, PT).
2. W zakresie funduszy zewnętrznych:
1) przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na finansowanie inwestycji gminnych oraz projektów jednostek gminnych, a w szczególności realizacja i rozliczenie końcowe wniosków, oraz sporządzanie pełnej sprawozdawczości.
2) rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych,
3) prowadzenie działań promocyjnych inwestycji, które zostały objęte finansowym wsparciem zewnętrznym,
4) udzielanie informacji mieszkańcom o możliwościach pozyskiwania środków krajowych oraz unijnych na ich własne projekty.
3. W zakresie zamówień publicznych:
1) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
2) sporządzanie projektów umów,
3) prowadzenie rejestrów zamówień publicznych dla prowadzonych postępowań,
4) sporządzanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych.BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010