Utworzenie Centrum aktywności 60+ – dzienny dom seniora w AndrespoluProjekt pn.: „Utworzenie Centrum aktywności 60+ – dzienny dom seniora w Andrespolu” (RPLD.07.03.00-10-0035/16) współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Opis projektu:

Celem projektu: Zwiększona dostępność i jakość usług społecznych mających na celu rozwój opieki nad osobami starszymi w gminie Andrespol, skutkująca ograniczeniem wykluczenia społecznego.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie dom pobytu dziennego w gminie Andrespol. Cel projektu ma doprowadzić do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, odpowiadających potrzebom odbiorców, przez co przyczyni się do ograniczenia ubóstwa, wykluczenia społecznego. Planowane przedsięwzięcie wpłynie na rozwój opieki nad osobami starszymi, często nie w pełni sprawnymi, którzy wymagają rehabilitacji oraz opieki.

 

Projekt obejmuje:

-        opracowanie dokumentacji projektowej w ramach prac przygotowawczych

-        przeprowadzenie prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych

-        zakup wyposażenia

-        przeprowadzenie zajęć aktywizujących osoby starsze oraz szkoleń dla personelu

-        prowadzenie nadzoru inwestorskiego

-        zarządzanie projektem

 

Dane dot. wniosku:

Wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Nr konkursu: RPLD.07.03.00- IZ.00-10-001/16

 

Planowana data rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: VI.2019 r.

Planowana data finansowego zakończenia realizacji inwestycji: VI.2019 r.

 

Informacje finansowe:

Wartość całkowita zadania: 2 790 399,72 zł

Kwota dofinansowania: 1 896 170,26 zł

Poziom dofinansowania: 85,00 % kosztów kwalifikowalnych

 

Wskaźniki do osiągnięcia:

Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne: 1 szt.

Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: 1 szt.

Liczba wybudowanych/rozbudowanych obiektów świadczących usługi społeczne: 1 szt.

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni: 7

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 7

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Brzeziny

Udział Partnera w finansowaniu inwestycji:

Wartość całkowita zadania: 3 001,20 zł

Kwota dofinansowania: 2 074,00 zł

 

Do zadań Miasta Brzeziny należy realizacja zadań informacyjnych i promocyjnych projektu, obejmująca opracowanie ulotek, zlecenie opublikowania ogłoszenia informującego o projekcie w prasie o zasięgu obejmującym min. obszar Powiatu Brzezińskiego oraz zamontuje tablicę informacyjną o projekcie.


BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
Facebook
500 plus

ePuap
GZZK
ePuap

ePuap
Gminna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny
Detektor burzowy

Dautor: Sebastien D'ARCO, animacja:Koba-chan
Kluby sportowe
Zielona Linia


® Urząd Gminy Andrespol 2010